top of page

 

THAM GIA chương trình Tiếp thị liên kết cùng Lumina Retreats

-AGREEMENT FOR AFFILIATES-

THỎA THUẬN DỊCH VỤ TIẾP THỊ LIÊN KẾT

This agreement is entered into by the following two parties with mutual promises as defined below, the sufficiency of which is acknowledged by the Affiliate, who agrees to the stated terms and conditions contained herein.

Thỏa thuận này được ký kết bởi hai bên dưới đây với những cam kết chung như được định nghĩa bên dưới, mức độ đầy đủ của thỏa thuận này được Đơn vị liên kết thừa nhận, và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã nêu trong tài liệu này.

 

THE PARTY A (THE LUMINA RETREATS ONLINE PLATFORM, HEREAFTER REFERRED TO AS “LUMINA RETREATS”/ “LUMINARY LIFE”)

BÊN A (ĐẠI LÝ BÁN CÁC DỊCH VỤ WELLNESS RETREAT TRỰC TUYẾN - GỌI TẮT LÀ “LUMINA RETREATS”/ “LUMINARY LIFE” 

 

Company name    : Luminary Life Company Limited (Luminary Life) 

Tên công ty             : Công ty cổ phần Luminary Life

Address                    : 193 Ly Thai To street, Cam Chau Ward, Hoian City

Địa chỉ                      : 193 đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

Tax code                  : 4001247053

Mã số thuế              : 4001247053

Representative     : Michelle Ford

Người đại diện       : Michelle Ford

Position                    : General Director

Chức vụ                    : Tổng Giám đốc

Website                    : https://www.luminaretreats.com

 

THE PARTY B (THE COMPANY SPECIALIZE IN…………. , HEREAFTER REFERRED TO AS AFFILIATE/ AFFILIATOR) 

 BÊN B (CÔNG TY CHUYÊN ……………….., DƯỚI ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ”)

 

Company Name     : 

Tên công ty              : 

Address                     : 

Địa chỉ                        : 

Tax code                    : 

Mã số thuế               : 

Representative      : 

Người đại diện       : 

Position                    : 

Chức vụ                    : 

Website                    : 


 

THE SCHEDULE

GIỚI THIỆU

 1. DEFINITIONS/ ĐỊNH NGHĨA

 2. PAYMENTS AND COMMISSIONS/THANH TOÁN VÀ HOA HỒNG

 3. AFFILIATE LINK/LINK TIẾP THỊ LIÊN KẾT

 4. UNSOLICITED EMAIL OR SPAM/VIỆC GỬI EMAIL HOẶC SPAM CHO KHÁCH HÀNG

 5. PROHIBITED SITES/CÁC TRANG WEB BỊ CẤM HỢP TÁC

 6. TERMS OF AGREEMENT AND ACTIVE STATUS/ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

 7. DISCLAIMER/MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 8. PRIVACY/QUYỀN RIÊNG TƯ

 9. INDEPENDENT BUSINESSES/DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

 10.  LIMITATION OF LIABILITY/GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 11. GOVERNING LAW/LUẬT ÁP DỤNG

 12. ACKNOWLEDGEMENT/XÁC NHẬN

 13. LUMINARY LIFE SIGNATURE/ CÔNG TY CỔ PHẦN LUMINARY LIFE

 

Lumina Retreats Online Platform, by Luminary Life serves to connect Wellness Retreat Partners with Affiliate wishing to sell the Wellness retreats on their Website or via their business network 

Nền tảng trực tuyến Lumina Retreats, của công ty Cổ phần Luminary Life (Luminary Life) là nền tảng nhằm kết nối các đối tác bán các gói dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe (Wellness Retreat) với Cộng tác viên có nhu cầu bán các khóa Wellness retreat trên Trang web của họ hoặc qua mạng lưới kinh doanh của họ.

This Affiliate Program Agreement (“Agreement” is intended to outline the terms and conditions for participation in the https://www.luminaretreats.com Affiliate Program (“Affiliate Program”) and is a legally binding contract with Affiliate or the company Affiliate represents for. By signing up, Affiliate agree to be bound by this Agreement in case of Affiliate’s appointment by Luminary Life, a company located in 193 Ly Thai To, Cam Chau ward, Hoi An city, Quang Nam province, Viet Nam,  the owner of https://www.luminaretreats.com

Thỏa thuận chương trình tiếp thị liên kết này (“Thỏa thuận” nhằm phác thảo các điều khoản và điều kiện để tham gia chương trình tiếp thị liên kết với trang https://www.luminaretreats.com (“Chương trình liên kết”) và là một hợp đồng ràng buộc pháp lý với Đơn vị liên kết hoặc công ty Đại diện của Đơn vị liên kết. Bằng cách đăng ký, Đơn vị liên kết  đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này với công ty Luminary Life, một công ty có trụ sở tại 193 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, là chủ sở hữu của trang web https://www.luminaretreats.com.

All Affiliate applications are subject to approval by Luminary Life in its sole and absolute discretion.

Tất cả các ứng dụng Liên kết phải được Luminary Life phê duyệt theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

This Agreement may be published online or by making a separate copy signed either electronically or in original hard copy and is valid after confirmation by Lumina Retreats and signed (& stamped if applicable) by both parties.

Thỏa thuận này có thể được xuất bản trực tuyến hoặc bằng văn bản riêng biệt được ký điện tử hoặc bằng bản gốc in ra giấy và có giá trị sau khi được Lumina Retreats xác nhận và cả hai bên cùng ký (và đóng dấu nếu có)

 

1. DEFINITIONS/ĐỊNH NGHĨA

 

“Referral Partner” and “Affiliate” are equivalent and interchangeable terms to describe Affiliate and Affiliate relationship with Luminary Life. In addition, “Affiliate Link” and “Referral Partner Link” and “Referral Partner Redirect” are interchangeable terms to describe a unique URL designated by A Luminary Life. which allows  Luminary Life to identify visitors from Affiliate web site as originating from Affiliate.

“Đối tác giới thiệu” và “Đơn vị liên kết” là các thuật ngữ tương đương và có thể thay thế cho nhau để mô tả mối quan hệ của công ty  liên kết và Luminary Life. Ngoài ra, “Link liên kết” và “Link đối tác giới thiệu” và “Chuyển hướng đối tác giới thiệu” là các thuật ngữ có thể thay thế cho nhau để mô tả một URL duy nhất được A Luminary Life chỉ định. cho phép Luminary Life xác định khách truy cập từ trang web Đơn vị liên kết có nguồn gốc từ Đơn vị liên kết.

“Services” refers to the services, which will include wellness retreat packages, virtual courses, membership programs, services and related products that will be more fully described at https://www.luminaretreats.com. Note:  Luminary Life reserves the right to exclude certain categories of services and/or specific services from inclusion in the Affiliate Program at its sole discretion.

“Dịch vụ” đề cập đến các dịch vụ, sẽ bao gồm các gói dịch vụ wellness retreat, các khóa học trực tuyến, chương trình thành viên, dịch vụ và các sản phẩm liên quan sẽ được mô tả đầy đủ hơn tại https://www.luminaretreats.com. Lưu ý: Luminary Life có quyền loại trừ một số danh mục dịch vụ nhất định và / hoặc các dịch vụ cụ thể khỏi việc đưa vào Chương trình liên kết theo quyết định riêng của mình.

“Buyer” or “Customer” means an individual or entity that purchases the Service.

“Người mua” hay “Khách hàng” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức mua Dịch vụ.

2. PAYMENTS AND COMMISSIONS/THANH TOÁN VÀ HOA HỒNG

After submitting the affiliate registration, the potential affiliator will be redirected to Lumina retreats affiliate system to set up an account where the potential affiliator will be given a unique link to share with his audience. Luminary Life will use this link to track all of affiliate’s referrals.The affiliate registration link: https://www.luminaretreats.com/affiliate-program

Sau khi gửi đăng ký đơn vị liên kết, đơn vị liên kết tiềm năng sẽ được chuyển hướng đến hệ thống liên kết của Lumina retreat để thiết lập một tài khoản trong đó đơn vị liên kết tiềm năng sẽ được cung cấp một liên kết duy nhất để chia sẻ với khách hàng tiềm năng của mình. Luminary Life sẽ sử dụng liên kết này để theo dõi tất cả các lượt giới thiệu của đơn vị liên kết. Link đăng ký tiếp thị liên kết tại https://www.luminaretreats.com/affiliate-program

Approved affiliator will earn 10% commission on any purchase made by a client using his personalized link within 1 year of them signing up to the Lumina retreat newsletter, registering for Lumina retreat giveaway contest or contacting Lumina retreat using a web-form. (The commission is based on the NET revenue generated after Viet Nam government taxes)

Đơn vị liên kết được chấp thuận sẽ nhận được trả 10% hoa hồng cho bất kỳ giao dịch mua nào do khách hàng thực hiện thông qua link đã được cung cấp. Link liên kết này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ khi khách hàng đăng ký nhận bản tin điện tử từ Lumina retreat, đăng ký cuộc thi tặng quà của Lumina Retreat hoặc liên hệ với Lumina Retreat bằng biểu mẫu trên web thông qua link liên kết từ đơn vị liên kết. (Hoa hồng dựa trên doanh thu THUẦN được tạo ra sau khi đã trừ đi các thuế của theo quy định của chính phủ Việt Nam)

Earned commissions or “Due commission” shall be paid to Affiliate monthly for commissions earned up to 30th/31st of the month  for the Completed retreats, and paid before the 10th of the following month, provided:

Hoa hồng kiếm được hay “Hoa hồng đến hạn” sẽ được trả cho Đơn vị liên kết hàng tháng cho khoản hoa hồng kiếm được đến ngày 30/31 của tháng cho các dịch vụ đã Hoàn thành xong và được thanh toán trước ngày 10 của tháng tiếp theo, với điều kiện:

Affiliate has earned at least VND 1.000,000 (for Affiliates located in Viet Nam) or US$50 (for Affiliates located outside of Viet Nam) in Commissions Due for the payable period.  In, event that less than VND 1.000,000 or $50 in commissions is due, this amount will carry over to the following months; and

Đơn vị liên kết đã kiếm được tối thiểu 1.000.000 VND (đối với các đơn vị liên kết tại Việt Nam) hoặc 50 đô la Mỹ (đối với các đơn vị liên kết ở ngoài Việt Nam) từ Hoa hồng Đến hạn cho giai đoạn thanh toán. Trong trường hợp mức hoa hồng đến hạn dưới 1.000.000 VND hoặc dưới US$50, số tiền này sẽ được chuyển sang các tháng tiếp theo; và

 Luminary Life has received any funds due and owing from the relevant Customer(s) for the payable period; and,

Luminary Life đã nhận được tất cả khoản tiền nào đến hạn và nợ từ (các) Khách hàng có liên quan trong thời gian thanh toán; và,

The refund period (if any) on the sales for which the Commission applies has passed (Retreat duration completed)

Thời gian hoàn lại tiền (nếu có) liên quan đến doanh số có tính hoa hồng đã hết (Thời gian chương trình retreat đã hoàn thành)

The commission is generated from affiliate actions that not violate any of the terms and condition stated here in this agreement

Phần hoa hồng được tạo ra từ các hành động tiếp thị liên kết không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được nêu trong thỏa thuận này

The commission will be paid in Vietnamese dongs for those Affiliate located within Viet Nam or in American Dollars (exchanged from VND commission amount at the bank exchange rate at the transfer) for Affiliate located outside Viet Nam after a deduction of 10% for PIT per under the Vietnam Law

Hoa hồng sẽ được thanh toán bằng đồng Việt Nam cho các đơn vị liên kết tại Việt Nam hoặc bằng Đô la Mỹ (quy đổi từ số tiền hoa hồng VNĐ theo tỷ giá chuyển khoản ngân hàng) cho các đơn vị liên kết  ngoài Việt Nam sau khi đã khấu trừ 10% thuế TNCN theo quy định của luật việt nam

All the bank fees of the commission transfer to be borne by the affiliate

Tất cả các khoản phí ngân hàng của việc chuyển tiền hoa hồng sẽ do đơn vị liên kết chịu

The Affiliate’s bank details/  Thông tin ngân hàng của đơn vị liên kết :   

Beneficiary name/ Tên tài khoản               :

Account Numbers/ Số tài khoản                :

Bank Name/ Tên ngân hàng                        :

Bank Brand/Chi nhánh ngân hàng           :

Bank Address/Địa chỉ ngân hàng              : 

Swift Code/ IBAN                                              : 

3. AFFILIATE LINK/LINK TIẾP THỊ LIÊN KẾT

After submitting the affiliate registration, the potential affiliator will be redirected to Lumina retreats affiliate system to set up an account where the potential affiliator will be given a unique link to share with his audience. Luminary Life will use this link to track all of affiliate’s referrals.The affiliate registration link: https://www.luminaretreats.com/affiliate-program

Sau khi gửi đăng ký đơn vị liên kết, đơn vị liên kết tiềm năng sẽ được chuyển hướng đến hệ thống liên kết của Lumina retreat để thiết lập một tài khoản trong đó đơn vị liên kết tiềm năng sẽ được cung cấp một liên kết duy nhất để chia sẻ với khách hàng tiềm năng của mình. Luminary Life sẽ sử dụng liên kết này để theo dõi tất cả các lượt giới thiệu của đơn vị liên kết. Link đăng ký tiếp thị liên kết tại https://www.luminaretreats.com/affiliate-program

 

Affiliate is solely responsible for ensuring that its Affiliate Link is set up properly to qualify for Commissions.

Đơn vị liên kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Liên kết đơn vị của mình được thiết lập đúng cách để đủ điều kiện nhận Hoa hồng.

Luminary Life reserves all rights in and to Luminary Life/ Luminar Retreat name and all related trademarks, trade names, logos, taglines, slogans and similar identifying marks (collectively, the “Trademarks”).  Luminary Life/Lumina Retreat grants to Affiliate a nonexclusive right to display the Trademarks on Affiliate’s website and in email in connection with the Affiliate Link.

Luminary Life bảo lưu tất cả các quyền đối với tên Luminary Life/Lumina retreat và tất cả các nhãn hiệu liên quan, tên thương mại, biểu trưng, dòng giới thiệu, khẩu hiệu và các nhãn hiệu nhận dạng tương tự (gọi chung là “Thương hiệu/Nhãn hiệu”). Luminary Life/Lumina Retreat cấp cho Đơn vị liên kết quyền không độc quyền để hiển thị Thương hiệu trên trang web của Đơn vị liên kết và trong email liên quan đến Liên kết đơn vị.

Before using the Trademarks, Affiliate must have any materials on which the Trademarks appear approved by Luminary Life. Affiliate may not change the proportion, color or font of the Trademarks, or otherwise alter the Trademarks of Luminary Life/Lumina Retreat.

Trước khi sử dụng nhãn hiệu, Các tài liệu của đơn vị liên kết có nhãn hiệu của Luminary Life phải được Luminary Life phê duyệt sử dụng. Đơn vị liên kết không được thay đổi tỷ lệ, màu sắc hoặc phông chữ của Thương hiệu hoặc thay đổi Thương hiệu của Luminary Life/ Lumina Retreat.

The Trademarks may not be used to register Internet domain names for any purpose by Affiliate. Upon termination of this Agreement, Affiliate shall cease to use the Trademarks for any further its advertisement without approval from Luminary Life

Nhãn hiệu không được sử dụng để đăng ký tên miền Internet cho bất kỳ mục đích nào bởi đơn vị liên kết. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Chi nhánh sẽ ngừng sử dụng Thương hiệu để quảng bá mà không có sự đồng ý của Luminary Life.

Affiliate may bid on keywords using their affiliate link EXCEPT affiliate may not bid on the company name, product or services names, website names, synonyms, or trademarks (registered or not) owned or operated by  Luminary Life or our joint ventures or partners. Doing so gives Luminary Life the right to unilaterally end payments to that affiliate for previous, current or future purchases tracked to that affiliate or its sub-Affiliate.

Đơn vị liên kết có thể đặt giá thầu trên các từ khóa bằng cách sử dụng liên kết liên kết của họ NGOẠI TRỪ đơn vị liên kết không được đặt giá thầu trên tên công ty, tên sản phẩm hoặc dịch vụ, tên trang web, từ đồng nghĩa, hoặc nhãn hiệu (đã đăng ký hoặc chưa) do Luminary Life hoặc các công ty liên doanh hoặc đối tác của chúng tôi sở hữu hoặc điều hành. Nếu đơn vị liên kết làm như vậy,  Luminary Life có quyền đơn phương không thực hiện các khoản thanh toán cho đơn vị liên kết đó đối với các giao dịch đã mua trước đó, các giao dịch hiện tại hoặc trong tương lai được hình thành từ  đơn vị liên kết đó hoặc Đơn vị liên kết phụ của nó.

4. UNSOLICITED EMAIL OR SPAM/VIỆC GỬI EMAIL HOẶC SPAM CHO KHÁCH HÀNG

 

Affiliate agrees to not send unsolicited mail or SPAM mail to promote any of Luminary Life’s products or services. This action might RESULT in immediate termination of Affiliate’s account with a cancellation of any pending Commissions. Such this action happens, Affiliate will be considered in violation of the Luminary Life Affiliate Agreement.

Đơn vị liên kết đồng ý không gửi thư không mong muốn hoặc thư SPAM để quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Luminary Life. Hành động này sẽ dẫn đến việc Luminary Life có thể quyết định chấm dứt ngay lập tức tài khoản của Đơn vị liên kết và hủy bỏ mọi khoản Hoa hồng đang chờ xử lý. Nếu đơn vị liên kết thực hiện hành động này sẽ bị xem là vi phạm Thỏa thuận liên kết Luminary Life .

The below actions are considered as a violation of agreement and will be not paid with commission (i) utilizing a computer generated user/purchases, such as a robot, spider, computer script or other automated means; (ii) that is not a bona fide expression of interest by an individual natural person or is solely intended to generate a commission (iii) is later determined by Luminary Life to be fraudulent, incomplete, unqualified or a duplicate; or (iv) is obtained in violation of law, in violation of this Agreement, or in violation of any terms of conditions of the relevant Program or Offer. 

Các hành động dưới đây được coi là vi phạm thỏa thuận và sẽ không được trả hoa hồng (i) khi sử dụng người dùng (đơn hàng) do máy tính tạo ra, chẳng hạn như rô bốt, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh máy tính hoặc các phương tiện tự động khác; (ii) đó không phải là sự thể hiện lợi ích trung thực của một cá nhân hoặc chỉ nhằm mục đích tạo ra hoa hồng (ii) sau đó được Luminary Life xác định là gian lận, không đầy đủ, không đủ tiêu chuẩn hoặc một bản sao; hoặc (iv) có được do vi phạm pháp luật, vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Chương trình hoặc Ưu đãi có liên quan.

5. PROHIBITED SITES/CÁC TRANG WEB BỊ CẤM HỢP TÁC

Websites that promote sexually explicit material or violence are not eligible to be Affiliate. Sites that promote discrimination based on race, sex, sexual orientation, religion, national origin, or physical disability shall not be accepted. Websites that promote illegal activities shall not be accepted. Do not apply if Affiliate’s website promotes these kinds of activities. By applying, Affiliate are stating that Affiliate’s website does not directly promote or endorse such activities.

Các trang web quảng bá tài liệu khiêu dâm hoặc bạo lực không đủ điều kiện để trở thành Đơn vị liên kết. Các trang web cổ vũ phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật về thể chất sẽ không được chấp nhận. Các trang web quảng bá các hoạt động bất hợp pháp sẽ không được chấp nhận. Không áp dụng nếu trang web của Đơn vị liên kết quảng bá các loại hoạt động này. Bằng cách đăng ký, Đơn vị liên kết tuyên bố rằng trang web của Đơn vị liên kết không trực tiếp quảng bá hoặc xác nhận các hoạt động đó.

6. TERMS OF AGREEMENT AND ACTIVE STATUS/ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

This agreement remains in effect until terminated by either party. 

Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực cho đến khi một trong hai bên chấm dứt.

Within forty-eight (48) hours after termination (whether by Affiliate or Luminary Life), Affiliate must remove all references to the Affiliate Link from Affiliate’s website and email lists.

Trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi chấm dứt (cho dù bởi Đơn vị liên kết hay Luminary Life), Đơn vị liên kết phải xóa tất cả các tham chiếu đến link Liên kết khỏi trang web và danh sách email của Đơn vị liên kết.

Commissions by Affiliate earned through the date of termination of this agreement will remain payable only if the qualifying sales are not canceled or refunded by the Buyers referred by Affiliate. Payment of the final Commission payment to Affiliate will be paid per payment calendar stated above. 

Hoa hồng của Đơn vị liên kết kiếm được cho đến ngày chấm dứt thỏa thuận này sẽ vẫn chỉ được trả nếu doanh số bán hàng đủ điều kiện không bị hủy hoặc hoàn lại bởi Người mua do Đơn vị liên kết giới thiệu. Việc thanh toán khoản Hoa hồng cuối cùng cho Đơn vị liên kết sẽ được thực hiện theo lịch thanh toán quy định ở bên trên.

Affiliate must maintain a marketable email address in our database. Failure to maintain a marketable email address either due to opt out, spam complaint, hard bounce or any other mechanism which results in  Luminary Life being unable to communicate with Affiliate via broadcast, may result in removal from the Commission Program at the sole discretion of A Luminary Life.

Đơn vị liên kết phải duy trì một địa chỉ email có thể liên hệ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Việc không duy trì địa chỉ email có thể liên hệ được do chọn không tham gia, khiếu nại về spam, thư tự trả lạ hoặc bất kỳ cơ chế nào khác dẫn đến Luminary Life không thể liên lạc với Đơn vị liên kết, có thể dẫn đến việc bị loại khỏi Chương trình hoa hồng theo quyết định riêng của Luminary Life.

In order to maintain an “Active” status, and thereby earn commissions on affiliate program, Affiliate must produce a minimum of (1) lead/s per calendar year. Failure to do so may result in the Affiliate’s removal from the program at the sole discretion of Luminary Life.(Luminary Life is entitled to change the lead minimum)

Để duy trì trạng thái “Đang hoạt động” và do đó kiếm được hoa hồng từ các chương trình tiếp thị liên kết, Đơn vị liên kết phải tạo ra tối thiểu (1) khách hàng mỗi năm dương lịch. Nếu không làm được như vậy, Đơn vị liên kết có thể bị loại khỏi chương trình theo quyết định riêng của Luminary Life.(Luminary Life có quyền thay đổi số lượng khách hàng tối thiểu)

7. DISCLAIMER/MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Luminary Life will make every reasonable effort to track and pay Commissions for all completed sales that apply to Affiliate. However, Luminary Life is not responsible for technical problems, acts by third parties, or other events outside our reasonable control which may temporarily disrupt or diminish this service.

Luminary Life sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để theo dõi và thanh toán Hoa hồng cho tất cả các đơn hàng hoàn thành cho Cộng tác viên. Tuy nhiên, Luminary Life không chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật, hành vi của bên thứ ba hoặc các sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi có thể tạm thời làm gián đoạn hoặc giảm bớt dịch vụ này.

8. PRIVACY/QUYỀN RIÊNG TƯ

To protect Luminary Life customer privacy, we might not provide identifying Buyer names and contact information to Affiliate. However, we will provide an online report detailing price, service, date of sale, and certain other data for Affiliate’s records.

Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng Luminary Life, chúng tôi có thể không cung cấp thông tin tên Người mua dịch vụ và thông tin liên hệ cho Đơn vị liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo trực tuyến nêu chi tiết về giá cả, dịch vụ, ngày bán và một số dữ liệu khác cho Đơn vị liên kết lưu trữ.

09. INDEPENDENT BUSINESSES/DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP

The relationship between Luminary Life and Affiliate established by this Agreement is that of independent businesses in a contract and nothing in this Agreement creates any partnership, joint venture, agency, franchise, sales representative or employment relationship between Affiliate and Luminary Life.  Luminary Life and Affiliate shall each conduct its respective business at its own initiative, responsibility and expense, and shall have no authority to incur any obligations on behalf of the other, except as otherwise provided herein.

Mối quan hệ giữa Luminary Life và Đơn vị liên kết được thiết lập bởi Thỏa thuận này là mối quan hệ của các doanh nghiệp độc lập trong một hợp đồng và không có gì trong Thỏa thuận này tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc quan hệ người lao động nào giữa Đơn vị liên kết và Luminary Life. Luminary Life và Đơn vị liên kết mỗi bên sẽ tiến hành công việc kinh doanh tương ứng của mình bằng sáng kiến, trách nhiệm và chi phí của riêng mình và sẽ không có thẩm quyền chịu bất kỳ nghĩa vụ nào thay cho bên kia, trừ khi có quy định khác trong hợp đồng này.

The term “Affiliate” shall not be interpreted as a legal partner or affiliate, simply as an independent business doing marketing for Luminary Life work under this agreement. Affiliate are NOT employees of Luminary Life, and are responsible for their own local, state, or country taxes. Affiliate understands that Affiliate does not have authority to make or accept any offers or make any representations on behalf of Luminary Life. Affiliate shall not misrepresent Luminary Life products or services.

Thuật ngữ “Đơn vị liên kết” sẽ không được hiểu là đối tác hoặc đơn vị liên kết hợp pháp, chỉ đơn giản là một doanh nghiệp độc lập thực hiện tiếp thị cho Luminary Life theo thỏa thuận này. Đơn vị liên kết KHÔNG phải là nhân viên của Luminary Life và tự chịu trách nhiệm về thuế địa phương, hoặc thuế áp dụng tại quốc gia của họ. Đơn vị liên kết hiểu rằng Đơn vị liên kết không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị nào hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào thay mặt cho Luminary Life. Đơn vị liên kết không được giới thiệu sai các sản phẩm hoặc dịch vụ của Luminary Life.

10. LIMITATION OF LIABILITY/GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Luminary Life shall not be held liable for any indirect, incidental, special or consequential damages or any loss of revenue or profits arising under or with respect to this agreement or program, even if Luminary Life has been advised of the possibility of such damages.  Luminary Life aggregate liability arising under or with respect to this agreement or the program shall in no event exceed the total Commissions paid or payable by Luminary Life to Affiliate under this agreement. 

Luminary Life sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu hoặc lợi nhuận phát sinh theo hoặc liên quan đến thỏa thuận hoặc chương trình này, ngay cả khi Luminary Life đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Tổng trách nhiệm pháp lý của Luminary Life phát sinh theo hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc chương trình sẽ không vượt quá tổng số Hoa hồng mà Luminary Life trả hoặc phải trả cho Chi nhánh theo thỏa thuận này. 

Affiliate understands that Affiliate tracking can never be 100% accurate and Luminary Life is not responsible for inaccuracies that might occur. Tracking of Affiliate sales depends on several factors which are out of the control of Luminary Life. It is the goal of Luminary Life to make Affiliate tracking as accurate as possible; however, Luminary Life cannot guarantee 100% tracking for situations beyond its control.

Đơn vị liên kết hiểu rằng việc theo dõi kết quả tiếp thị liên kết không bao giờ có thể chính xác 100% và Luminary Life không chịu trách nhiệm về những sai sót có thể xảy ra. Theo dõi doanh số bán hàng của Đơn vị liên kết phụ thuộc vào một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Luminary Life. Mục tiêu của Luminary Life là làm cho việc theo dõi Cộng tác viên chính xác nhất có thể; tuy nhiên, Luminary Life không thể đảm bảo theo dõi 100% các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.

 

11. GOVERNING LAW/LUẬT ÁP DỤNG

This agreement shall be governed by the laws of Viet Nam without regard to conflict of international law principles. All disputes arising out of or related to this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction , the Economic court located in Quang Nam province, Viet Nam, and the parties consent to the personal and exclusive jurisdiction of this court.

Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp quốc tế. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo thẩm quyền và địa điểm duy nhất là Tòa án kinh tế đặt tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam và các bên đồng ý với quyền tài phán cá nhân và độc quyền của tòa án này.

12. ACKNOWLEDGEMENT/XÁC NHẬN

I hereby agree to entry into the Lumina Retreats Online Platform with the agreed commission and terms outlined in this contract.

Theo đây, tôi đồng ý tham gia vào Nền tảng trực tuyến của Lumina Retreats với mức hoa hồng đã thỏa thuận và đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong thỏa thuận này.

bottom of page